מוסדות העמותה

מועצה מייעצת

 

רב-אלוף (מיל.) גבי אשכנזי

אלוף (מיל.) דורון אלמוג

אלוף (מיל.) הרצל בודינגר 

אלוף (מיל.) יוסי בן-חנן

אלוף (מיל.) מתן וילנאי 

אלוף (מיל.) אבי מזרחי 

אלוף (מיל.) עמרם מצנע

אל"מ (מיל.) ניצב (דימ.) ד"ר ברוך לוי 

ניצב (דימ.) זהר דביר

ניצב (דימ.) אריה עמית

 

ועד העמותה

 

יו"ר – אלוף (מיל.) גיורא רום

סגן יו"ר –  שלום גרין

מנכ"ל – ד"ר רינה צביאלי

עו"ד חגי אברהמי 

אבנר אפרת

דוד אלמקיס

עמוס גלבוע

סא"ל ליאור גרוס 

שלמה גרטנר

דודו דינור

יוסי דסקל

יוסקה הררי

גיא יפתח 

אוהד כהן

שלומי כהן

זאב כפתורי 

רון כתרי

יוסי פורת

שלומי פרנקו

 

מנכ"לית העמותה

 

ד"ר רינה צביאלי 

 

וועדת הביקורת

 

מיכה גוטשטדט
אבשלום לוי
יורם קתאלי

 

יועץ משפטי

 

עו"ד נדב דרזנין

 

משרד רואה חשבון חיצוני

 

רו"ח אבי גולדברג -

שוורץ לרנר דובשני ושות', רו"ח


גזברות

 

אבי סולם 

רו"ח בועז צוקר

 

המבנה הארגוני של עמותת בהשקט ובבטחה

 

 


 

 

תקנון עמותת בהשקט ובבטחה ידידי ובוגרי הפנימיות הצבאיות בחיפה ובתל-אביב (ע"ר)

 

סימן א': מטרות ועקרונות

1.כללי

א.      שם העמותה: בהשקט ובבטחה - ידידי ובוגרי הפנימיות הצבאיות בחיפה ובתל-אביב 

ב.      מקום מושב העמותה: רח' יערות 32, חיפה

 

2.מטרות העמותה

א.      לפעול כמוקד מרכזי ליצירת קשר בין בוגרי הפנימייה וידידיה לדורותיהם, לבין חניכי הפנימייה הצבאית כיום ובין הבוגרים לבין עצמם, ובכלל זה לסייע ולייעץ לבוגרים הצעירים בדרכם בצה"ל וכן לוותיקים לאחר השיחרור מהשירות בצבא.

ב.      לפעול להנצחת בוגרי הפנימייה ופועלם, בשילוב קשר עם משפחות הבוגרים, במטרה לטפח ולקדם את מורשת הפנימייה, תוך שימת דגש על תרומת בוגריה לצה"ל.

ג.       לפעול לקידום מקצועי ולתגבור סגל הפנימייה וציודה, לצורך התאמת רמת טכנולוגיות צבאיות רלוונטיות ומקצוענות לחימה, שיסייעו לחניכים בעת גיוסם לצבא ובמהלך שירותם, בין השאר מתוך מטרה לשפר את תדמית הפנימייה הצבאית בצבא ובציבור לצורך הרחבת בסיס הנרשמים הכמותי והאיכותי ללימודים בפנימייה.

ד.      לפעול להבטחת תנאי מחיה ודיור נאותים במרחב הפנימייה.

 

3.עקרונות

א.      העמותה תפעל שלא למטרות רווח.

ב.      מספר החברים בעמותה לא יפחת משבעה.

 

סימן ב': פעולות העמותה וסמכויותיה

 

4.      העמותה תהא רשאית לעשות כל מה שתאגיד רשאי לעשות על פי כל דין.

 

5.      העמותה רשאית לעשות כל פעולה לשם השגת וקידום מטרותיה, ובכלל זה את הפעולות הבאות או מקצתן:

א.      לקנות, לחכור, לשכור, לקבל ברשיון או לרכוש בכל דרך אחרת ולהחזיק כל נכס דניידי או דלא ניידי וכל טובת הנאה הנחוצים לעמותה לקידום מטרותיה;

ב.      לבנות להקים ולהחזיק נכסים הדרושים לעמותה לקידום מטרותיה, ובמידת הצורך אף לגרום לשינוי בנכסים אלו;

ג.       לשאת ולתת ולהוציא לפועל כל התקשרות אשר העמותה תראה אותה לדרושה, רצויה, או מתאימה לקידום מטרותיה.

ד.      לחתום על חוזים, שטרות, התחייבויות, ייפויי כח או מסמכים אחרים מכל סוג שהוא במסגרת מטרות העמותה;

ה.      לקנות או לרכוש בדרך אחרת ולקבל בעצמה את הפעילות, המוניטין והנכסים, כולם או מקצתם, של כל אדם או תאגיד, המנהלים או המתכוונים לנהל אחת הפעילויות שהעמותה מוסמכת לנהלן, או שיש בהן משום תכונות המתאימות למטרותיה של העמותה.

כן תוכל העמותה לקבל על עצמה את ההתחייבויות, כולן או מקצתן, של כל אדם או תאגיד כאמור לעיל, או להתקשר עמם בהסכמים לעזרה הדדית;

ו.        להקים ולהיות בעלי מניות בתאגידים;

ז.       לקבל כספים לצרכי מטרות העמותה, על כל המשתמע מכך;

ח.      לקיים קשר עם עמותות בוגרי פנימיות צבאיות בכל העולם;

ט.      להעסיק עובדים;

י.        העמותה רשאית, על פי החלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את סדרי הניהול בהם;

יא.    לעשות כל פעולה אחרת הנדרשת לשם השגת מטרות העמותה.

 

סימן ג': חברות

 

6.קבלת חברים

א.      מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

ב.      יהיה חבר בעמותה כל בוגר הפנימיות הצבאיות בחיפה ובתל-אביב אשר יבקש זאת באמצעים כמפורט בתקנת משנה ד להלן. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

ג.       לבני המשפחות השכולות תתקיים פניה אישית של מנכ"ל או יו"ר העמותה, אשר תזמין אותם להצטרף כחבר או כידיד העמותה

לפניה יצורף טופס הצטרפות כחבר או כידיד העמותה

ד.      יהיה לחבר בעמותה גם אדם אשר יגיש בקשה בכתב, בדוא"ל לכתובת העמותה, או בקישור דרך אתר העמותה, לוועד העמותה, להיכלל בין חברי העמותה וחברותו תחל לאחר אישורו ע"י ועד העמותה.

ה.      ר' נספח בקשת הצטרפות לעמותה.                                                                                  נוסח הבקשה על פי המצורף לתקנון זה ו/או כפי שישונה ע"י האסיפה הכללית ברוב רגיל.

 

7.זכויות וחובות של חבר

א.      חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת.

ב.      הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

 

8.פקיעת חברות

א.      החברות בעמותה פוקעת:

1.      במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

2.      בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

3.      בהוצאתו מן העמותה.

ב.      האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

1.      החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה הימנו;

2.      החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

3.      החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

4.      החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון;

5.      החבר הוכרז פסול דין

ג.       לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב) (1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 

 

9.מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר ינתנו לו בדוא"ל, לפי הכתובת הרשומה בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב, בדוא"ל או בטלפון, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

 

סימן ד': האסיפה הכללית

 

10.הרכב האסיפה הכללית וכינוסה

א.      האסיפה הכללית תורכב מכל החברים בעמותה.

ב.      יומה, שעתה, ומיקומה של אסיפה כללית יקבעו בידי יו"ר הועד על פי החלטת הועד.

ג.       אסיפה כללית רגילה תתקיים לפחות פעם בשנה.

 

11.הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן על ידי יו"ר הועד לכל חבר עמותה לפחות שלושים ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה, על ידי פרסום הודעה באתר העמותה ובדואר אלקטרוני לכתובות החברים שמסרו את כתובת הדוא"ל שלהם לעמותה לצורך התקשרות עמם

א.      במקרים דחופים תכונס אסיפה כללית שלא מן המניין על ידי  הודעה באתר העמותה ובדואר אלקטרוני לכתובת החברים שמסרו את כתובת הדוא"ל שלהם לעמותה לצורך התקשרות עמם, 48 שעות לפני כינוס האסיפה.

ב.      על פי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, או לפחות  20 מחברי האסיפה הכללית, יהיה יו"ר הועד חייב, תוך 21 יום מקבלת הדרישה, לכנס את האסיפה הכללית.

לא כינס יו"ר הועד אסיפה תוך 21 יום, מיום שהוגשה הדרישה כאמור, יהיו רשאים הדורשים לכנס אסיפה כללית בעצמם ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי יו"ר הועד.

 

 

 

12.תפקידים של אסיפה כללית רגילה

א.      אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם, בדין וחשבון הכספי שיגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הביקורת.

ב.      אסיפה כללית שלא מן המניין תדון בכל אותם העניינים אשר הועד, או מי שכינסה, יעמידם על סדר היום.

ג.       האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר לחברי הועד, על כהונתם כחברי ועד ועבור ישיבות הועד שהשתתפו בהן.

החליטה האסיפה כי יש לשלם שכר לחברי הועד, תקבע את גובה השכר, ובלבד שגובה השכר לכל חבר ועד, לא יעלה על גובה שכר שמקבל חבר דירקטוריון בחברה ממשלתית בעלת מחזור זהה, עבור ישיבת דירקטוריון.

אדם שמקבל שכר עבור שירותים שאינם כלולים בתפקידו כחבר ועד אינו יכול לשמש כחבר הועד.

 

13.מנין

א.      אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות עשרה חברי עמותה, (או 75% מהחברים הרשומים כנמוך). היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ב.      לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תתכנס האסיפה לאחר שעה ויראו את האסיפה כאסיפה נדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יחשב  פורום  הנוכחים ובתנאי שנוכחו לפחות שלושה חברים, כפורום חוקי הרשאי לדון ולקבל החלטות עבור העמותה .

 

14.יושב ראש האסיפה הכללית

א.      אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש שישמש כיו"ר הקבוע של האסיפה הכללית.

ב.      בין היתר יהיה באחריות היו"ר ביצוע הפעולות הבאות:

1.      ניהול פרוטוקול האסיפה וחתימה עליו, לאישור נכונותו;

2.      ניהול פנקס חברי העמותה וניהול פנקס חברי הועד;

3.      העברה של המסמכים אותם חייבת העמותה להגיש על פי דין, ובמועד הקבוע בדין, לאחר החתמתם של שניים מחברי ועד העמותה, לרשם העמותות.

ג.       האסיפה תוכל להחליף את יו"ר האסיפה הקבוע מעת לעת.

 

15.החלטות

א.      החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

ב.      החלטות האסיפה הכללית, רגילה או שלא מן המניין, בעניינים המפורטים להלן תתקבלנה ברוב של 2/3 מחברי האסיפה הכללית:

1.      פירוק העמותה;

2.      כל החלטה שאינה מתיישבת עם המלצות, החלטות או הוראות הועד.

 

סימן ה': הועד

16.הרכב הועד

א.      מספר חברי הועד יקבע בהחלטת האסיפה הכללית ובלבד שמספר זה לא יהיה פחות מארבעה ולא יותר משנים עשר;

ב.      חברי הועד יבחרו מבין חברי העמותה באופן הבא: מפקד הפנימייה הצבאית שליד ביה"ס הריאלי בחיפה ימנה נציג מטעמו שיכהן כחבר ועד (יובהר כי הנציג יכול שיהיה מפקד הפנימייה עצמו), כל יתר חברי הועד יבחרו על ידי האסיפה הכללית של העמותה.

ג.       יו"ר הועד ייבחר באסיפה הכללית של חברי העמותה.

ד.      יו"ר הועד יכהן בתפקיד זה למשך תקופה שאינה עולה על ארבע שנים רצופות. אין באמור כדי לגרוע מיכולתו לשוב ולהבחר לתקופת כהונה נוספת.

 

17.תקופת הכהונה

א.      תקופת כהונתם של חברי הועד תהיה מיום הבחרם ועד אשר ימונו חברי ועד חדשים תחתם.

ב.      חבר ועד שנבחר על ידי האסיפה הכללית רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד;

ג.       חבר הועד יחדל לכהן אם יוכרז פסול דין או פושט רגל, ו/או אם פקעה חברותו בעמותה, בהתאם לאמור בתקנון זה לעיל.

 

18.השלמת הועד

א.      נתפנה מקומו של חבר הועד שנבחר על ידי האסיפה הכללית, ופחת מספר החברים מתחת למינימום הקבוע בתקנון זה, רשאים חברי הועד הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד לאסיפה הכללית הקרובה, בה ייבחר חבר ועד חדש; עד למינוי כזה רשאים חברי הועד הנותרים להמשיך לפעול כועד.

ב.      חבר הועד שנבחר על ידי האסיפה הכללית שנבצר ממנו למלא תפקידיו, ופחת מספר החברים מתחת למינימום הקבוע בתקנון זה, רשאים חברי הועד הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

 

19.  ישיבות הועד

א.      הועד יתכנס לפחות 3 פעמים בשנה; מועדי הישיבות יוסדרו על ידי הועד עצמו;

ב.      סדר היום ייקבע על ידי היו"ר בכפוף לשינויים שיעשו על פי בקשות חברי הועד;

ג.       הודעה על ישיבת הועד תשלח לחברי הועד על ידי המנכ"ל בדוא"ל, שבעה ימים לפחות לפני כינוסה;

ד.      כינוס הועד לישיבה דחופה יעשה על ידי מנכ"ל העמותה  בדרך של הודעה לכל חברי הועד בדואר אלקטרוני לכתובת החברים שמסרו את כתובת הדוא"ל שלהם לעמותה לצורך התקשרות עמם; לא שלח המנכ"ל הודעה כאמור, רשאי החבר הדורש לכנס את הועד לשלחה בעצמו, והועד יתכנס 48 שעות לאחר מתן ההודעה.

ה.      מנין בישיבות הועד –

1.      ישיבת ועד לא תפתח אם לא נכחו לפחות שני חברי ועד או רבע ממספר חברי הועד, לפי המספר הגבוה יותר; היה מנין זה נוכח בפתיחת ישיבת הועד, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

2.      לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את הישיבה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יחשב  פורום  הנוכחים כפורום חוקי הרשאי לדון ולקבל החלטות. .

 

20.החלטות

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים, אלא אם נקבע בתקנון זה אחרת; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה. החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד, אלא בתיאום טלפוני, או אלקטרוני, בין חברי הועד. במידה ותתקבלנה ההחלטות פה אחד במסגרת פנייה לחברי הועד בדואר אלקטרוני תקבל ההחלטה תוקף מחייב.

 

21.פרוטוקול

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

הפרוטוקול יופץ לועד בתוך שבוע מיום קיום הישיבה.

 

22.סמכויות ותפקידים

א.      הועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהא כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון זה למוסד אחר ממוסדות העמותה.

ב.      הועד יביא לאישור האסיפה כללית מאזנים ודו"חות לגבי הוצאות והכנסות העמותה (להלן – הדו"חות הכספיים). הדו"חות הכספיים יוגשו לועדת הביקורת או לגוף המבקר 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

 

23.זכות הייצוג

שניים מחברי הועד, כפי שיקבעו על ידי הועד, יהיו מוסמכים לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו של הועד.

 

סימן ו': ועדת הביקורת

 

24.הרכב ומינוי

א.  האסיפה הכללית תמנה לעמותה ועדת ביקורת שתמנה 3 חברים. הועדה תבחר לעצמה יו"ר מבין חבריה.

ב.      ועדת הביקורת תכהן עד אשר תוחלף על ידי האסיפה הכללית;

ג.       לא יכהן אדם כחבר הועד וועדת הביקורת בעת ובעונה אחת;

ד.      לא יכהן כחבר ועדת הביקורת מי שמשרת את העמותה בשכר שלא כחבר ועדת הביקורת.

ה.      האסיפה הכללית תהיה רשאית בכל עת, בכפוף לסעיף 19(ג) לחוק העמותות, תש"ם – 1980, למנות רואה חשבון מוסמך כגוף מבקר של העמותה, במקום ועדת ביקורת. כל התייחסות בתקנון זה לועדת הביקורת תחול על הגוף המבקר, בשינויים המחוייבים.

ו.        בחרה האסיפה הכללית ברואה חשבון כגוף המבקר כאמור בס"ק ה' לעיל, וכל עוד אותו רואה חשבון או כל רואה חשבון שנבחר במקומו מכהן כגוף מבקר של העמותה, לא תכהן בעמותה ועדת ביקורת.

 

25.תפקידי ועדת ביקורת

הועדה תבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה, ותביא לפני אסיפה כללית רגילה את המלצותיה לעניין אישור הדו"חות הכספיים.

 

26.תחולת הוראות

הוראות תקנות 19 עד 21 תחולנה, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הביקורת.

 

סימן ז': נכסים לאחר פירוק

 

27.העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, לפי דרישת מס הכנסה, נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה בעל מטרה דומה ככל הניתן למטרות העמותה, ולא יחולקו בין חברי העמותה, בין במישרין ובין בעקיפין.

 

סימן ח': שונות

 

28.איסור חלוקת רווחים

נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה לשל העמותה, וחלוקת רווחים ו/או טובות הנאה בין חבריה, בכל צורה שהיא אסורה.